Mentorstøtte

Mentorstøtte

Målgruppe

Målgruppen er flygtninge og indvandrere – såvel unge mænd som kvinder i alderen 18-40 år, der har behov for støtte til opnåelse eller fastholdelse af skolegang/ arbejde/ beskæftigelsestilbud, herunder behov for hjælp til løsning af problemer uden for arbejdspladsen, skolen og/ eller beskæftigelsestilbuddet, f.eks:

Indhold og forløb

Der er tale om helhedsorienterede støtteforløb, som skræddersys ud fra den enkelte mentees individuelle behov.

Støtten, som også kan indgå i ressourceforløb kan bestå i:

Der arbejdes med individuelle samtaler og deltagerne kan efter aftale indgå i Center for Unges øvrige sociale og lærende aktiviteter.

I løbet af de første tre måneder ydes social, personlig og praktisk støtte (jf. ovenstående) og der foretages observationer, der indgår i en samlet skriftlig afrapportering, som foreligger efter denne tremåneders periode. Afrapporteringen indeholder anbefalinger til kommende støtte og, såfremt dette vurderes relevant, forslag om evt. supplerende undersøgelse/ udredning. Center for Unge indkalder i forlængelse af afrapporteringen til et netværksmøde, hvor det dels vurderes, om der er basis for fortsat at yde mentorstøtte, og hvor der, såfremt støtten fortsætter, udfærdiges en plan for det videre forløb.

Indsatsen koordineres løbende i et tæt samarbejde med rekvirenten i forhold til andre involverede, her tænkes primært på sundhedsområdet, uu-vejledning, skole eller arbejdssted m.fl.

Den vedtagne plan justeres på grundlag af tæt opfølgning fra mentor i et nært samarbejde med mentee og rekvirenten. Center for Unge udarbejder herefter hver tredje måned et opfølgningsnotat om, hvad der er arbejdet med i den forløbne periode og hvilken udvikling der har været. Mentorstøtten bevilges for minimum tre måneder ad gangen.

Mentorstøtteforløb

Visitation

Sagsbehandler kontakter Center for Unge med forhåndsforespørgsel om opgaven kan modtages. I forlængelse heraf afholdes visitationsmøde hos Center for Unge med deltagelse af mentee, sagsbehandler og kommende mentor.

På visitationsmødet orienteres om mentees baggrund og hidtidig forløb, formål med mentorstøtten, støttebehov, ligesom der aftales starttidspunkt, indhold, og timetal for mentorstøtten.

Takster / Betaling

Der betales et honorar på 502 kr. pr time. Timetallet aftales i hvert enkelt tilfælde. Der afregnes kvartalsvis bagud efter udløbet af hver bevillingsperiode. Mentorstøtten ydes som ekstern konsulentbistand af Center for Unges medarbejder, og ved behov kan der efter aftale med rekvirenten og mentee inddrages tolke eller andre særlige sagkyndige i opgaveløsningen. Dette medfører at mentors konfrontationstimer med mentee reduceres svarende til timeforbruget med tolk eller særlig sagkyndig.