Bofællesskab

Kontaktpersonstøtte

Center for Unge yder kontaktpersonstøtte til unge flygtninge efter Servicelovens bestemmelser.

Målsætning

Formålet med kontaktpersonstøtten er, at eleven øger sine forudsætninger på det sproglige, skolemæssige/uddannelsesmæssige, samfundsmæssige, kulturelle, sociale og personlige område, således at vedkommende sættes i stand til at begå sig og klare en selvstændig tilværelse som aktivt ydende og nydende medborger i det danske samfund.

Pædagogisk afsæt

Ved modtagelsen betragter vi eleverne som normalt fungerende unge, der skal tilegne sig forudsætninger for at nå deres normale drømme om uddannelse, arbejde, bolig og familie. Der arbejdes på at eleven opnår færdigheder, der sætter vedkommende i stand til at bevæge sig fra den hidtidige ydre styring til overvejende at anvende en indre styring.

Støtten er baseret på en individuel tilgang med omsorg, dialog, vejledning og så vidt muligt en magtfri relation med afsæt i elevens hverdag. Hverdagssituationer bruges som læringsfora og relationsopbygning, hvor der skabes en base hvor eleven kan hente tryghed og støtte.

En af udfordringerne er, at eleverne skal indpasses i en lovgivning, der er lavet for børn og unge, selvom de på nogle erfaringsområder er voksne, og på andre områder reagerer som børn og har forudsætninger som børn.

Vi samarbejder med elevens skole/fritidsaktivitet og netværk i øvrigt

2 faser i elevarbejdet

Overordnet opererer vi med to faser i arbejdet med eleverne. Etableringsfasen hvor de er stressede, forvirrede og i krise. Der sker ingen læring inden de får overblik og falder til ro. Socialiseringsfasen hvor lærings og integrationsprocessen kan gå i gang med udbytte

Vi søger at holde fokus på udvikling og ressourcer hos eleverne, samt at stille relevante individuelt tilpassede krav svarende til deres udviklingsfase, så der sikres en passende balance mellem tryghed og udfordring for den enkelte elev.

Der er betydelig forskel på, hvad der kan forventes af udvikling for den enkelte elev, alt efter hvilken fase vedkommende befinder sig i. Så længe eleven befinder sig i etableringsfasen må der ikke forventes nævneværdig faglig eller social udvikling. Det der skal arbejdes med i denne fase er at give eleven og omgivelserne tid, så der skabes grundlag for, at der kan falde ro over eleven, der er stresset, forvirret og uden kendskab til samfundsstrukturer og forventninger.

3 flygtningegrupper

  1. Unge der er flygtninge fra krig og forfølgelse
  2. Unge der er omsorgssvigtede og mishandlede i egen familie
  3. Unge der søger et bedre liv

Hvilken gruppe eleven er hjemhørende i har betydning for planlægning af kontaktperson indsatsen og den udvikling der kan forventes. Det er ofte vanskeligt og foretage en klar afgrænsning i forhold til ovenstående opdeling i grupper. Den enkelte elev rummer en ”Black Box” af informationer, som vi måske aldrig får helt adgang til. Eleverne har vidt forskellige behov og baggrunde, hvilket også i den udstrækning vi har kendskab til det indgår i planlægningen af kontaktpersonstøtten.

Bofællesskab

Unge uledsagede mindreqårige flygtninge kan med fordel anbringes i vores Bofællesskab i forlængelse af asylfasen.

I Bofællesskabet kan de opbygge netværk, knytte relationer og opnå den fornødne tryghed, der er påkrævet for en kommende lærings/integrationsproces.

Læs mere under Bofællesskab

Aktivitetstilbud

Vi tilbyder eleverne deltagelse i medborgerskabsaktiviteter, der bl.a. omfatter integrerende lokalaktiviteter.

Herudover tilbydes eleverne også individuel lektiehjælp. Aktivitetstilbudene er mere omfattende for elever i bofællesskabet.

Visitation og opfølgning

Indskrivning i kontaktpersonforløb sker efter forudgående visitation, hvor der indgås aftale om støtteperiode og timetal. Center for Unge udarbejder hver 3. måned et opfølgningsnotat om indsatsen og elevens udvikling. Honoraret for kontaktpersonstøtten udgør 502 kr. pr. time